Drawings: Zuiderzee


B.C. Epker, Ashore, 2006, potlood, gouache, aquarel, 29,7 x 42 cm


B.C. Epker, Waadmokkeltsjes, 2007, inkt, gouache, 50 x 65 cm

B.C. Epker, Rotterdam - Zoll, 2006, inkt, gouache, 50 x 65 cm

B.C. Epker, Diamond, 2006, potlood, 42 x 42 cm 
Particuliere collectie Heemstede

B.C. Epker, Dionysian Travellers, 2006, potlood, pastel, 50 x 50 cm

B.C. Epker, Volendam, 2006, potlood, gouache, aquarel, 50 x 50 cm

B.C. Epker, Absint, 2006, potlood, aquarel, 50 x 50 cm

B.C. Epker, Cokkie Snoei, 2006, potlood, 21 x 29,7 cm

B.C. Epker, Allegorie, 2006, potlood, 29,7 x 42 cm

B.C. Epker, Flight into Egypt, 2006, inkt, aquarel, gouache, 35,5 x 73 cm

B.C. Epker, Durgerdam, 2006, potlood, 42 x 42 cm

B.C. Epker, General, 2006, 
potlood, gouache, aquarel, 42 x 29,7 cm 
Collectie Martin Reints & Katja Stam

B.C. Epker, Starum, 2006, 
potlood, gouache, aquarel, 29,7 x 21 cm 
Collectie Musag├Ęte, Amsterdam

B.C. Epker, Koerd, 2006, 
potlood, krijt, gouache, aquarel, 29,7 x 21 cm

B.C. Epker, Untitled, 2006, 
potlood, gouache, aquarel, 29,7 x 21 cm 
Jager collection Amsterdam

B.C. Epker, Dutch Landscape, 2006, 
potlood, krijt, gouache, aquarel, 29,7 x 21 cm